Mokyklos istorija

Ratkaučiznos dvare (dabar Trainių k.) maždaug iki 1920 m. gyveno ponas Užpolevičius. Jam iš dvaro išvykus, 1921 m. tame pastate įkuriama Ratkaučiznos pradinė mokykla. Namas statytas 1830 metais, 1931 m. buvo perstatytas. Prie mokyklos buvo tvartas, statytas 1925 m., daržinė – 1908 m., šulinys – 1925 m. Iš Ratkaučiznos dvaro žemės 1925 m. mokyklai buvo perduota 1,9494 ha. 1 ha buvo pirmos rūšies žemės, o 0,9494 ha – antros rūšies.

Joana Purinaitė, gim.1912 m., gyvenusi Masilionių k., prisimena 1922 m. dirbusį mokytoją Aleksandrą Valančių. Tada mokėsi 30 mokinių. Tikybą dėstė Veprių kunigas. Atvažiuodavo vieną kartą per savaitę. Mokykloje buvo trys klasės. Kai J.Purinaitę mokė mokytoja Kynartienė, antrokai ir trečiokai mokėsi iš ryto, o pirmokai ateidavo po pietų.

Mokykloje yra dirbę daug mokytojų. 1930 m. dirbo Ona Kadžienė. Tada buvo 45 mokiniai. 1931 m. mokinius mokė Konstancija Grinkevičaitė. 1932 m. dirbo Bronė Grinkevičiūtė.1933 m. mokyklos sąraše buvo 83 mokiniai, visi vyresnio amžiaus.

Bronius Dainys, gim. 1924 m., prisimena, kad į pirmą klasę nuėjo būdamas 9 metų – 1933 m. Jį mokė mokytoja Sofija Razumaitė. Tikybą dėstė Veprių kunigas Vėgėlė.

1933 m. spalio 01 d. mokyklos lankymo apyskaitoje rašoma, kad mokykla yra vieno komplekto. Mokykloje apsilankymo dieną III skyriuje buvo 9 mokiniai, II skyriuje – 34 mokiniai, I skyriuje – 11 mokinių.

Mokyklai priklausė 2 tvartai ir malkinė. Algoms tais metais išmokėta 3090 litų 84 centai. Beturčiams mokiniams šelpti skirta 25 lt., remontui sunaudota 529 lt., švarai palaikyti – 105 lt., šviesai sunaudota 42 lt., mokyklos ūkiui – 1026 lt., ir smulkiems ūkio reikalams – 48 litai. Algoms pinigai gauti iš švietimo ministerijos, o kitos išlaidos iš Ukmergės apskrities ar Deltuvos valsčiaus savivaldybių pinigų.

Kada Ratkaučiznos pradinė mokykla tapo Dainavos pradine, tiksliai išsiaiškinti nepavyko. Tačiau 1937 m. gruodžio 15 d. mokyklos lankymo apyskaitoje mokykla jau vadinama Dainavos pradine. Tada vedėja dirbo M. Kavaliauskaitė, o mokytoja – M.Lebedienė.

1939 m. mokyklai vadovavo E.Gvildaitė-Liaudinskienė. Ji rašė Ukmergės apskrities Valdybai ir prašė mokyklą aprūpinti šiais daiktais:  vienu kibiru, vienu skardiniu kubilu virintam vandeniui, dviem skardiniais puodukais, pritaisytais prie kubilo grandinėlėmis, vienu skardiniu praustuvu su mechanišku vandens padavimu ir indu,  panaudotam vandeniui nutekėti.

Taip pat 1939 m. sausio 10 d. raštu mokyklos vedėja prašė Dainavos pradinės mokyklos patalpose padaryti remontą, kad naujus mokslo metus galima būtų pradėti tinkamose patalpose, nes žiemą būna labai šalta, ir mokiniai priversti sėdėti su paltais ir pirštinėmis.

1940 m. vasario 27 d. mokyklos lankymo apyskaitoje rašoma, kad mokyklą lanko 91 mokinys. Dirba mokykloje A.Giedraitienė – vedėja, M.Lebedienė -  mokytoja.

Karo metu mokykla dirbo. Kaip prisimena A.Šarka, gyvenęs Diržių k., jį mokė mokytoja Ona Pankienė, kuri važinėdavo iš Ukmergės. Ji atleista 1944 m. rugsėjo mėn., kaip neprisiregistravusi.

Dirbo Dainavos pradinėje ir Elena Kaselytė. Nuo 1944 m. rugsėjo 1 d. perkelta į Dovydiškių pradinę mokyklą.

Nuo 1944 m. rugsėjo 1 d. Ukmergės apskrities švietimo skyriaus vedėjo įsakymu Nr.192 į Dainavos pradinę mokyklą vedėja paskiriama Elena Arlickienė, mokytoju – Pranas Arlickas. 1945 m. vasario 1 d. vedeju skiriamas Pranas Arlickas. Ši mokytojų šeima dirbo Dainavos pradinėje mokykloje iki 1962 m. 1962 m. Pranas Arlickas  skiriamas Pageležių aštuonmetės mokyklos direktoriumi, o Arlickienė Elena – tos mokyklos mokytoja.

1945 m. Dainavos pradinė mokykla buvo dviejų komplektų. Čia mokėsi 72 mokiniai. Mokyklos vedėjas gavo 450 rub. atlyginimą. O 1948 m. vedėjo alga buvo jau 125 rub., tų pačių metų balandžio mėn.  pakeliama iki 140 rub.

1949/1950 m.m. Dainavos pradinėje mokykloje buvo 2 klasių komplektai. 1951 m. inventorizacijos akte suskaičiuota 26 vienetai mokyklos turto už 11 908,15 rub.

1956 m. mokyklą lankė 33 mokiniai. Pažangumas buvo 84,9 %. 3 mokiniai buvo palikti antriems metams, o dviems atidėtas egzaminų laikymas rudenį.

1961/62 m.m. mokykloje mokėsi 28 mokiniai (19 berniukų ir 9 mergaitės). Iš jų – 4 antramečiai. Išėjus iš mokyklos E. ir P.Arlickams, mokykloje dirbo A.Kuzmickienė.

1966 m. Dainavos pradinė mokykla iš Trainių kaimo buvo perkelta į statomą Dainavos gyvenvietę. Mokykla įkurta buvusiame sandėlyje, 1967 m. – vaikų darželyje.

1966 m. buvo 2 klasių komplektai, mokėsi 75 mokiniai. Dirbo mokytojos I.Grigienė, V.Keblienė, D.Karsokienė.

Ir 1968 m., pastačius naują mokyklą, Dainavos pradinė mokykla buvo perorganizuota į Dainavos aštuonmetę mokyklą.

Mokykla ne kartą keitė savo pavadinimą:
nuo 1968 09 01 iki 1987 m. mokykla buvo aštuonmetė;
      1987-1988 m. - nepilna vidurinė;
      1988-1993 m. - devynmetė mokykla;
      1993-2000 m. - pagrindinė mokykla.
Nuo 1999 m. rugsėjo 1 d. mokykla perėjo prie dešimtmečio pagrindinio mokymo, atidaryta dešimta klasė.

Mokiniai prie mokyklos pastato 1954 metais
Mokiniai prie mokyklos pastato 1954 metais.

Mokiniai prie laikino mokyklos pastato 1967 metais
Mokiniai prie laikino mokyklos pastato 1967 metais.

Dabartinis mokyklos pastatas pastatytas 1968 metais
Dabartinis mokyklos pastatas pastatytas 1968 metais.

Mokyklos pastatas 1999 metų rugsėjo 1 d
Mokyklos pastatas 1999 metų rugsėjo 1 d.

Mokykla, 2006m
Mokykla, 2006m.


Mokyklos direktoriai:

           
            1. Albinas Strazdas - 1968-1975 m.
            2. Jonas Klimantavičius - 1975 m.
            3. Bronius Dulevičius - 1976 m.
            4. Mykolas Misiūnas - 1976-1984 m.
            5. Valentinas Gendvilis - 1984-2006 m.
            6. Arūnas Kerza - 2006 m.
            

Pavaduotojai:
           
            1. Janina Staniulienė - 1968-1974 m.
            2. Rita Gečiauskienė - 1974-1983 m.
            3. Valentinas Gendvilis - 1983-1984 m.
            4. Janina Badokienė - 1984 m.