Tikslai

I tikslas. Ugdymo ir mokymosi proceso veiklos tobulinimas.

Uždaviniai:
   1. Ugdymo turinio parinkimas atsižvelgiant į mokinių poreikius ir interesus 
   2. Metodų ir būdų taikymas, skatinant mokinių savarankišką mąstymą, aktyvią veiklą pamokose. 
   3. Vertinimo ugdant tobulinimas.

II tikslas. Mokyklos ir vietos bendruomenės bendradarbiavimas.

Uždaviniai:
   1 Mokinių iniciatyvų skatinimas bendradarbiaujant su vietos bendruomene.
   2 Mokinių pilietiškumo,  tolerancijos ugdymas.  
   
III tikslas. Ugdymo proceso tobulinimas dirbant su mokiniais, turinčiais ugdymosi bei mokymosi motyvacijos problemų.

Uždaviniai:
   1 Individualizuotų ir pritaikytų programų parengimas bei įgyvendinimas specialiųjų poreikių mokiniams. 
   2 Mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas tobulinant ugdymo proceso organizavimą.
   3 Pamokos struktūros ir veiklos joje organizavimo tobulinimas.